Επιστροφή

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 2 «ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η διακήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου με αντικείμενο «ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» αναφέρει στην ενότητα 1.5 Ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Ε) Η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από πέντε (5) μέλη συμπεριλαμβανόμενου του Υπεύθυνου Έργου. Το σύνολο των μελών της ομάδας έργου πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, να διαθέτουν τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία και να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα (1) έργο είτε στο πεδίο της έρευνας ή του σχεδιασμού ή της αξιολόγησης πολιτικών κατάρτισης εργαζομένων σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικών περιγραμμάτων, είτε στο πεδίο της ποσοτικής ή /και της ποιοτικής έρευνας σε εργαζόμενους ή επιχειρήσεις.
Στην ενότητα 2.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρεται ότι η προσφορά οφείλει να περιλαμβάνει: 9. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις των στελεχών της ομάδας έργου σε σχέση με το αντικείμενο του έργου και σε σχέση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.5 του παρόντος.
Πέραν των αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων, απαιτείται η προσκόμιση των πτυχίων ή/& βεβαιώσεων, της απαιτούμενης βάσει της διακήρυξης, εμπειρίας των στελεχών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επάρκεια και καταλληλότητα των μελών της ομάδας έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης (ενότητες 1.5 και 2.1) ελέγχεται σύμφωνα με τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα που υποβάλλει ο προσφέρων, φέροντας την κατά το νόμο ευθύνη της ακρίβειας και της αξιοπιστίας τους (βλ. σημείο ΙΙ της Υπεύθυνης Δήλωσης 1 της ενότητας 2.1). Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η προσκόμιση σχετικών πτυχίων και βεβαιώσεων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί ωστόσο σε κάθε φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας να ζητήσει στοιχεία βεβαίωσης ή διευκρίνισης σημείων που περιέχονται στις προσφορές των υποψηφίων.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβο για την υλοποίηση τμήματος του έργου» δεν διευκρινίζεται όμως ποια επιπλέον δικαιολογητικά οφείλει να συμπεριλαμβάνει η προσφορά στην περίπτωση αυτή.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε περίπτωση που για τμήμα του έργου προβλέπεται η υλοποίησή του από υπεργολάβο απαιτείται η προσκόμιση προσύμφωνου συνεργασίας, όπου θα περιγράφεται με ακρίβεια το τμήμα του έργου που θα υλοποιηθεί από τον υπεργολάβο. Το προσύμφωνο συνεργασίας θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, καθώς και του υπεύθυνου του υπεργολάβου.
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προκυρήσσει πρόχειρο διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του υποέργου 2 «ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα οκτώ χιλιάδες και επτακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (48.780,49 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.   Το παρόν υποέργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 7 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που να απευθύνεται στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) στην διεύθυνση Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, ΤΚ 10681, Αθήνα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα Γραφεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, ΤΚ 10681, Αθήνα) από την τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί.
Οι φάκελοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν:  
  1. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
  2. Αν ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως τότε ο εκπρόσωπος του πρέπει να καταθέσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του
  3. Νομιμοποιητικά έγγραφα
  4. Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας προμηθευτών, για κάθε μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν τα ανωτέρω και συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας
  5. Αναλυτικό προφίλ του υποψήφιου αναδόχου
6.Αντίγραφα ισολογισμών ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών.
  1. Κατάλογο των συναφών έργων
  2. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα.
  Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση.
Δείτε αναλυτικά το σχετικό αρχείο. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κύρου Αλίκη: τηλ. 210-3327724, email: aliki-k@inegsee.gr Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.