Επιστροφή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, για παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ψηφιακού λογισμικού (ηλεκτρονικής πλατφόρμας) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “BALANCING SUPPLY AND DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA” με ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING” ενταγμένου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 (Κωδ. Έργου: 2014ΣΕ14580001) που χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α. και 15% από Εθνικούς Πόρους για τις επιμέρους δράσεις που έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε με τη συμμετοχή του ως εταίρος του προγράμματος. Η παρούσα πρόσκληση αφορά το Πακέτο Εργασίας 5: Προώθηση της στρατηγικής της δια βίου μάθησης και πιο συγκεκριμένα την υλοποίηση της Δράσης 5.1: «Δημιουργία  ηλεκτρονικού οδηγού για την οργάνωση της διά βίου μάθησης ως ένα πρακτικό εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Αισώπου 24 & Προμηθέως, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ως και τις 31/7/2015. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σιώμου Χριστίνα στα τηλ. 2310-385810 -14, φαξ: 2310-385825  κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και με mail: ine-thessaloniki@otenet.gr
Οι φάκελοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν:   1.Υπεύθυνη δήλωση 2.Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών 3.Γενικές πληροφορίες 4.Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο, έργων 5.Βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και αποδεικτικών εμπειρίας 6.Παρουσίαση της Ομάδας Έργου 7.Νομιμοποιητικά έγγραφα   Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση.
Δείτε αναλυτικά το σχετικό αρχείο.