Επιστροφή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με ένα (1) Επιστημονικό Συνεργάτη για το ρόλο του Συντονιστή της ομάδας του Έργου για την ενέργεια της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής με έδρα την Αθήνα.

Αρ. Πρόσκλησης  EGF/ATTICA PUBLISHING ACTIVITIES: 3   ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με ένα (1) Επιστημονικό Συνεργάτη για το ρόλο του Συντονιστή της ομάδας του Έργου για την ενέργεια της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής με έδρα την Αθήνα.  
  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Η ΕΥΕ-ΕΚΤ της Γ.Γ.Δ.Κ.Α.Π. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια Αρχή Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (εφεξής ΕΤΠ) για το Έργο «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities» όπως συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας.   Το Έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6.244.500 ευρώ, συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Α – Επαγγελματική συμβουλευτική
  • Β – Κατάρτιση
  • Γ – Προώθηση επιχειρηματικότητας
  • Δ – Επιδότηση κινητικότητας
που αφορούν σε απολύσεις 705 ατόμων από 46 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου των εκδοτικών δραστηριοτήτων (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 58 και τίτλο: «Υπηρεσίες εκδοτικών δραστηριοτήτων» κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ε.Ε (NACE), αναθ. 2).   Η ΕΥΕ-ΕΚΤ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 5.20862/5.15965/31-07-2015 Ανοικτής Πρόσκλησης, με την υπ’ αριθ. 6.1815/5.1604/17-02-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας εκχώρησε μέρος των αρμοδιοτήτων της στην Ένωση Φορέων «ΕΕΔΕ-ΙΝΕ ΓΣΕΕ», για την υλοποίηση των ενεργειών Α, Β, Δ του ως άνω Έργου, αντίστοιχου προϋπολογισμού 4.834.500 ευρώ, με το 60% αυτού να καλύπτεται από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και το 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας.   Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση 705 απολυμένων ατόμων από 46 επιχειρήσεις της Αττικής (βλέπε πίνακα 1), την περίοδο αναφοράς 12/09/2013 - 12/06/2014, μέσω της υλοποίησης των ενεργειών Α, Β, Δ εντός περιόδου υλοποίησης από 17-02-2016 έως 28-11-2016.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να έχουν κατατεθεί στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στη διεύθυνση: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Εμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα Τ.Κ. 106 81 υπόψη κας Μαρίας Τσουκαλά, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με απλή αποστολή και να έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου το αργότερο έως τις 11 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00.
Βλέπε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία»
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους με τα δικαιολογητικά τους με την ένδειξη: Για το «Έργο: EGF/2014/015 EL/ATTICA PUBLISHING ACTIVITIES» Αρ. Πρόσκλησης 3 (Προς ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Εμ. Μπενάκη 71Α, 4ος όροφος, υπόψη κας Μαρίας Τσουκαλά).   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται επίσης να εγγραφούν  στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ –ΜΕΣΙΝΕ, ιστοσελίδα www.inegsee.gr ή στο www.mesine.gr (για την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο ΜΕΣΙΝΕ στην κατηγορία «Πεδίο Ενδιαφέροντος» επιλέγετε «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ»)   Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από την παρούσα πρόσκληση, το Μητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ) είναι συνεχώς ανοιχτό για όποιο ειδικευμένο επιστήμονα θέλει να εγγραφεί. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr ).   Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Τσουκαλά στο τηλ. 210 3327760 και στο e- mail:  marytsouk@inegsee.gr