Επιστροφή

Πρόσκληση για εξωτερικό επιστημονικό συνεργάτη

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) σύμφωνα με την από 20/7/2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, αναζητά εξωτερικο επιστημονικό συνεργάτη προκειμένου να του αναθέσει εργασίες επιστημονικής υποστήριξης των μελετητικών δράσεων της Πράξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απλά αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας,  συστατικές επιστολές, δείγματα σχετικών μελετών/εργασιών κλπ, συνοδευόμενα από Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων) σε κλειστό φάκελο μέχρι 7 Σεπτεβρίου 2015 (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής φακέλων), στη διεύθυνση ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμ. Μπενάκη 71Α, 10681 Αθήνα, με αναφορά στη θέση εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 2103327724, κ. Κύρου Αλίκη.
  1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά προτίμηση Κοινωνικών-Οικονομικών-Θετικών-Πολυτεχνικών Σχολών
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή και διδακτορικό συναφές με επιστημονικά αντικείμενα που αφορούν την αγορά εργασίας (μεθοδολογίες και εργαλεία διάγνωσης αναγκών)
  3. Μελετητική/ερευνητική εμπειρία σε θέματα διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας, τουλάχιστον δυο ετών,
  4. Πολύ καλή γνώση των ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας.
  5. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
Δείτε αναλυτικά το σχετικό αρχείο.