Επιστροφή

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 221

Εισαγωγή/Περίληψη

Η μίκρο ανάλυση της σχέσης κόστους εργασίας και κόστους επιχεί- ρησης περιορίζει την ανάλυση στο  δέντρο και αγνοεί το δάσος. Και το δάσος είναι το γενικότερο κοινωνικό, αναπτυξιακό και μακροοικο- νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα πρέπει να αξιολογηθεί η μεταβο- λή των μισθών και του κόστους, καθώς και των συνεπειών τους στην οικονομία και την κοινωνία. Η χώρα  μας,  το 2010, έπεσε στην παγίδα του  δημόσιου χρέους και βρέθηκε σε  κατάσταση αποκλεισμού από τις ιδιωτικές  αγορές. Δυστυχώς, πέντε χρόνια μετά δεν  μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχει  γίνει σοβαρή ανάλυση των αιτιών που  μας οδή- γησαν σε  αυτή την οικονομική και κοινωνική κρίση.  Κατά συνέπεια, το  ερώτημα που   προκύπτει είναι  το  εξής: Είναι  η  μέχρι  πρότινος ασκούμενη πολιτική,  που  μείωνε τους μισθούς, η κατάλληλη  επιλο- γή για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, να πετύχει η δημοσιονομική προσαρμογή και να ισχυροποιηθεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων; Σε αυτό  το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει το άρθρο με θέμα:  «Κόστος εργασίας στο κόστος των επιχειρήσεων». Επίσης,  στο   παρόν  τεύχος  δημοσιεύεται άρθρο  με   θέμα:   «Η Μισθωτή  Εργασία στην  Ελλάδα».  Στο  εν  λόγω  κείμενο γίνεται  μια καταρχήν προσέγγιση  της  διαφορετικότητας και της  διαστρωμάτω- σης  της μισθωτής εργασίας, διότι η εργατική τάξη δεν  αποτελεί ένα ομοιογενές σύνολο. Μια σειρά από  διαφοροποιήσεις στους κόλπους της,  που  αφορούν το επάγγελμα, την  ειδίκευση, το μορφωτικό επί- πεδο, τις αποδοχές, τον τρόπο ζωής  και που  αντικατοπτρίζονται στη διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης, είναι λόγοι που  πρέπει σοβαρά να ληφθούν υπόψη στην  κατεύθυνση της ενοποίησης, πολιτικοποίη- σης  και οργάνωσης του αγώνα της. Τέλος, στο  εν  λόγω  τεύχος δημοσιεύονται και οι  δραστηριότητες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Περιεχόμενα

Δραστηριότητες του  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Ομάδα Τεύχους

Εκδότης : Γιάννης Παναγόπουλος
Συνατκτική Επιτροπή : Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης : Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης : Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας