Επιστροφή

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ 228

Εισαγωγή/Περίληψη

Με την εργασία αυτή, που δημοσιεύεται στο περιοδικό ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επιχειρείται να προταθεί μια εθνική στρατηγική για την ενδυνάμωση και ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου, υπό το πρίσμα της υποστήριξης δράσεων σχετικών με την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Οι προτάσεις πολιτικής που οριοθετούνται και προτείνονται προκύπτουν από τον Εθνικό Οδικό Χάρτη που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης BUILD UP Skills – Greece (BUS-GR). Στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην κατάρτιση και πιστοποίηση των προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου, με γνώμονα την επίτευξη των στόχων της εθνικής ενεργειακής πολιτικής για το 2020 αλλά και τη γενικότερη ανακούφιση του πολυπαθούς αυτού κλάδου. Στην εργασία αυτή αρχικά καταγράφεται και αναλύεται η παρούσα κατάσταση στον κτιριακό τομέα, με παράλληλη παράθεση στατιστικών στοιχείων, σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση. Ταυτόχρονα, καταγράφονται και τεκμηριώνονται τα κενά δεξιοτήτων, τα εμπόδια καθώς και οι ποσοτικές ανάγκες για καταρτισμένο εργατικό δυναμικό στον κτιριακό τομέα στην Ελλάδα έως το 2020. Η πρόταση πολιτικής, βασιζόμενη στα σημαντικά κενά δεξιοτήτων που παρατηρούνται, επιχειρεί να προδιαγράψει ένα πλήρες Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση των καταγεγραμμένων εμποδίων για την υλοποίηση των εθνικών ενεργειακών στόχων για το 2020, και να προτείνει την εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στα ειδικά θέματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.Ο Εθνικός Οδικός Χάρτης αποτέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης διαβούλευσης και έχει επικυρωθεί από ένα σημαντικό πλήθος ισχυρών εθνικών φορέων που εκπροσωπούν τους κλάδους της ενέργειας, των κατασκευών, της εργασίας και της εκπαίδευσης. Επιπλέον η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ δημοσιεύει άρθρο για την απασχόληση και την ανεργία το 2015. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τέλος, δημοσιεύει τις δραστηριότητες του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.

Περιεχόμενα

 

Περίληψη

2
  1. Παρούσα κατάσταση
3
  1. Εθνικοί ενεργειακοί στόχοι και αναμενόμενη συμβολή του κτιριακού τομέα
4
  1. Απαιτήσεις για καταρτισμένo εργατικό δυναμικό στον κατασκευαστικό κλάδο
5
  1. Ανάπτυξη του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων
        4.1. Στάδια ανάπτυξης του Οδικού Χάρτη  
8
        4.2. Ιεράρχηση μέτρων – Προτεραιότητες Oδικού Xάρτη 10
  1. Επιπρόσθετες προτάσεις αναζωογόνησης του κατασκευαστικού κλάδου
14
  1. Συμπεράσματα
15
Αναφορές 17

ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΊΑ ΤΟ 2015

18

Εισαγωγή

18
Γενικά χαρακτηριστικά και μεταβολές  2014-2015 19
Οι μεταβολές στην απασχόληση 2014 - 2015 20
Χαρακτηριστικά και μεταβολές των ανέργων 2014 - 2015 23
Ροές απασχόλησης και ανεργίας 24
Μέσες καθαρές αμοιβές και το χάσμα των αμοιβών 25
Συμπερασματικά 28

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

30

ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

34
 

Ομάδα Τεύχους

Εκδότης : Γιάννης Παναγόπουλος
Συνατκτική Επιτροπή : Γιώργος Αργείτης, Γιάννης Κουζής, Δημήτρης Κατσορίδας, Γιώργος Κολλιάς, Γιώργος Κρητικίδης
Υπεύθυνος Έκδοσης : Γιώργος Αργείτης
Γραμματεία Έκδοσης : Γ. Κολλιάς, Δ. Κατσορίδας