ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ιδρύθηκε το 1990 με στόχο τη συμβολή του στην επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος που αφορά:

 • Tην έρευνα, τη μελέτη και την τεκμηρίωση θεμάτων που ενδιαφέρουν τη ΓΣΕΕ, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις-μέλη της σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και τους εργαζομένους, τους ανέργους και τους συνταξιούχους.
 • Το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης/απασχόλησης/υποστήριξης κοινωνικών ομάδων που παρουσιάζουν ευπάθεια, καθώς και το συντονισμό και τη στήριξη των αντίστοιχων ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις οργανώσεις-μέλη της ΓΣΕΕ.
 • Tο σχεδιασμό και την υλοποίηση σεμιναρίων και προγραμμάτων συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Το ΙΝΕ διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που ορίζει η ΓΣΕΕ. Η οργάνωσή του δεν έχει μόνο κεντρική δομή αλλά και περιφερειακή, με βάση τις 13 διοικητικές περιφέρειες, καθώς και κλαδική δομή, με βάση τους επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Η Περιφερειακή δομή του ΙΝΕ αναπτύσσεται ως ακολούθως :

Περιφέρεια Πόλη
Αττικής Αθήνα – Κεντρικό Παράρτημα
Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη
Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη
Κεντρική Μακεδονίας Βέροια
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Ξάνθη
Ηπείρου Πρέβεζα
Θεσσαλίας Λάρισα
Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας Λαμία
Βορειοανατολικού Αιγαίου Χίος
Νοτιοανατολικού Αιγαίου Ρόδος
Κρήτης Ηράκλειο
Κυκλάδων Σύρος
Πελοποννήσου Τρίπολη
Δυτικής Ελλάδας Πάτρα

Η κλαδική δομή του ΙΝΕ, αφορά τους ακόλουθους οικονομικούς κλάδους :

 • Τράπεζες-Ασφάλειες,
 • Πετρελαιοειδή και Χημική Βιομηχανία,
 • Ιδιωτικοί Υπάλληλοι,
 • Τουρισμός-Επισιτισμός,
 • Μεταφορές-Επικοινωνίες,
 • Ιματισμός-Δέρμα-Κλωστοϋφαντουργία,
 • Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί.

Η Διοίκηση του ΙΝΕ είναι το Εθνικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν το ΔΣ του, τα παραρτήματά του και η ΓΣΕΕ. Το ΙΝΕ καθορίζει την πολιτική του σε συνεργασία με την διοίκηση της ΓΣΕΕ.

Το στελεχιακό δυναμικό αποτελείται από μεταπτυχιακούς επιστήμονες και αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πεδία:

 • των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών
 • των νομικών επιστημών και εργασιακών σχέσεων
 • των μαθηματικών επιστημών και της στατιστικής
 • εκπαιδευτών ενηλίκων
 • της ψυχολογίας της εργασίας και της συμβουλευτικής.

Επιπλέον, επανδρώνεται από:

 • τεχνικούς Η/Υ.
 • στελέχη διοικητικής υποστήριξης.
 • στελέχη διαχειριστικής υποστήριξης έργου.
 • προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΚ  ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Οι στόχοι του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι:

 • Η υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης συντονισμένα με ενιαία αντίληψη στο σύνολο των περιφερειακών και κλαδικών δομών του Ινστιτούτου.
 • Η ανάπτυξη κοινού φιλοσοφικού υπόβαθρου και κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων στην κατάρτιση ενηλίκων.
 • Η αποτελεσματικότερη σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Η επαφή του συνδικαλιστικού κινήματος στην πράξη με τον κόσμο των ανέργων και η ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, ως άνεργοι και ως μελλοντικοί εργαζόμενοι.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ έχει πανελλαδική δομή και ακολουθεί την αντίστοιχη δομή του ΙΝΕ. Η οργάνωσή του εκτός από την κεντρική δομή έχει περιφερειακή, με βάση τις 13 διοικητικές περιφέρειες.